قوانین عام در حسابداری

قانون اساسی

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

قانون تامین اجتماعی

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

قانون تجارت

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت

قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی در تامین نیازهای کشور

قانون رفع برخی از موارد تولید و سرمایه گذاری

maliban
در تاریخ 10 آگوست 2019
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.