آگهی ثبت افزایش سرمایه (گشان)

1399/09/09
کارشناس مالیبان 1113

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-119 مورخ 1399/07/12  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/07/27  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 521,544 میلیون ریال به‌مبلغ 1,485,544 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 964000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/09/09 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

  نماد : گشان موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت: توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز سرمایه فعلی: 521,544 میلیون ریال مبلغ افزایش سرمایه: 964000 میلیون ریال درصد افزایش سرمایه : 185 درصد منبع تأمین افزایش سرمایه:  از محل سود انباشته مبلغ 964000 میلیون ریال