هزینه‌ها در حسابداری بخش عمومی چیست؟

1399/08/04
میلاد کشوری

هزینه‌ها در حسابداری بخش عمومی چیست؟ هزينه عبارت است از كاهش در داراييها، افزايش در بدهيها، يا تركيبي از هر دو كه منجر به كاهش ارزش خالص طی دوره می‌شود. تعريف هزينه، تنها وجود یا عدم وجود اين عنصر را مورد توجه قرار می‌دهد و چگونگی اندازه‌گیری و زمان شناسایی آن را مدنظر قرار نمی‌دهد.