بدهی‌ها در حسابداری بخش عمومی چیست؟

1399/08/04
میلاد کشوری

در تعریف بدهی‌ها در حسابداری بخش عمومی، آمده است که بدهی‌ها؛ تعهد فعلی واحد گزارشگر است كه ایفای آن مستلزم خروج منابع از واحد گزارشگر خواهد شد.

ویژگیهای ذاتی بدهی‌ تعریف بدهی از ویژگیهای ذاتی آن ناشی می‌شود. بدهی واحد گزارشگر دارای دو ویژگی ذاتی است. اول اينكه، بدهی تعهد فعلی واحد گزارشگر می‌باشد. دوم اينكه، ایفای تعهد مستلزم خروج منابع از واحد گزارشگر است.

تعهد فعلی در این بیانیه، تعهد، به معنای الزام به انجام وظیفه یا ایفای مسئولیت به شیوه‌ای مشخص است. داشتن تعهد فعلی بدین معناست که تعهد در نتیجه معاملات یا سایر رویدادهای گذشته ايجاد شده و هنوز ایفا نگرديده است. لذا قصد انجام یک کار در آینده حتی در صورت تأمین اعتبار، تعهد فعلی محسوب نمی‌شود. تعهد فعلی، زمانی ایجاد می‌شود که واحد گزارشگر به واسطه انجام عملي خاص یا وقوع رویدادی مشخص، ملزم به انتقال منابع به دیگران شده باشد. بسياري از تعهدات واحد گزارشگر از قوانین و شرایط قراردادها و الزامات حاکم بر آن ناشي مي‌شود که دارای پشتوانه قانونی است. به عنوان مثال؛ واحد گزارشگر بابت دريافت وام، خريد نسيه داراييها، استفاده از دانش و مهارت كاركنان، و ... ملزم به ايفاي تعهدات مي‌باشد. با این حال، تعهد قانوني، شرط لازم براي وجود يك بدهي محسوب نمي‌شود بلكه ساير تعهدات نيز مي‌تواند بيانگر وجود بدهي باشند.