وقت گرفتن بازدهی از بورس!

1399/09/21
کارشناس مالیبان 1113

وقت گرفتن بازدهی از بورس! با گذشت سه هفته از آذر ماه شاخص بورس تهران روند مثبت بسیار خوبی را طی کرده و با رشد 11.9 درصدی همراه شده است.در این پروسه زمانی شاخص صنعت زغال سنگ با بازدهی بیش از 45 درصدی پربازده ترین صنعت بورس تهران بوده است.

در این 21 روز سپری شده از آذرماه ، شاخص صنعت بیمه با رشد بیش از 43 درصدی دومین صنعت پربازده بازار بود و شاخص صنعت زراعت نیز با رشد 41 درصدی عنوان سومین صنعت پرسود بازار سهام را از آن خود کرد.

نکته جالب این دوره 21 روزه منفی بودن تنها شاخص صنعت سایر معادن با حضور تک سهمی به نام «کماسه» و عقبگرد 3 درصدی آن بود.

 

ارزش معاملات سال 1399

   ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس
هفته اول فروردین 9909 میلیارد تومان هفته اول فروردین 7778 میلیارد تومان
هفته دوم فروردین 23103 میلیارد تومان هفته دوم فروردین 17146 میلیارد تومان
هفته سوم فروردین 43548 میلیارد تومان هفته سوم فروردین 34154 میلیارد تومان
هفته چهارم فروردین 45701 میلیارد تومان هفته چهارم فروردین 35068 میلیارد تومان
هفته اول اردیبهشت 58993 میلیارد تومان هفته اول اردیبهشت 45671 میلیارد تومان
هفته دوم اردیبهشت 68408 میلیارد تومان هفته دوم اردیبهشت 53861 میلیارد تومان
هفته سوم اردیبهشت 85796 میلیارد تومان هفته سوم اردیبهشت 64426 میلیارد تومان
هفته چهارم اردیبهشت 93923 میلیارد تومان هفته چهارم اردیبهشت 81181 میلیارد تومان
هفته پنجم اردیبهشت 73496 میلیارد تومان هفته پنجم اردیبهشت 59902 میلیارد تومان
هفته اول خرداد 39407 میلیارد تومان هفته اول خرداد 31917 میلیارد تومان
هفته دوم خرداد 53291 میلیارد تومان هفته دوم خرداد 38681 میلیارد تومان
هفته سوم خرداد 75653 میلیارد تومان هفته سوم خرداد 63380 میلیارد تومان
هفته چهارم خرداد 74257 میلیارد تومان هفته چهارم خرداد 59174 میلیارد تومان
هفته اول تیر 96210 میلیارد تومان هفته اول تیر 79585 میلیارد تومان
هفته دوم تیر 97779 میلیارد تومان هفته دوم تیر 84571 میلیارد تومان
هفته سوم تیر 125165 میلیارد تومان هفته سوم تیر 108734 میلیارد تومان
هفته چهارم تیر 138425 میلیارد تومان هفته چهارم تیر 114780 میلیارد تومان
هفته پنجم تیر 129676 میلیارد تومان هفته پنجم تیر 109725 میلیارد تومان
هفته اول مرداد 127577 میلیارد تومان هفته اول مرداد 111169 میلیارد تومان
هفته دوم مرداد 135208 میلیارد تومان هفته دوم مرداد 117975 میلیارد تومان
هفته سوم مرداد 96099 میلیارد تومان هفته سوم مرداد 84168 میلیارد تومان
هفته چهارم مرداد 89664 میلیارد تومان هفته چهارم مرداد 72876 میلیارد تومان
هفته اول شهریور 82311 میلیارد تومان هفته اول شهریور 69267 میلیارد تومان
هفته دوم شهریور 55889 میلیارد تومان هفته دوم شهریور 45900 میلیارد تومان
هفته سوم شهریور 61184 میلیارد تومان هفته سوم شهریور 48480 میلیارد تومان
هفته چهارم شهریور 80844 میلیارد تومان هفته چهارم شهریور 64614 میلیارد تومان
هفته پنجم شهریور 72327 میلیارد تومان هفته پنجم شهریور 59474 میلیارد تومان
هفته اول مهر 50323 میلیارد تومان هفته اول مهر 41221 میلیارد تومان
هفته دوم مهر 62962 میلیارد تومان هفته دوم مهر 50458 میلیارد تومان
هفته سوم مهر 80456 میلیارد تومان هفته سوم مهر 67350 میلیارد تومان
هفته چهارم مهر 35869 میلیارد تومان هفته چهارم مهر 27146 میلیارد تومان
هفته اول آبان 51897 میلیارد تومان هفته اول آبان 23050 میلیارد تومان
هفته دوم آبان 35004 میلیارد تومان هفته دوم آبان 24151 میلیارد تومان
هفته سوم آبان 45868 میلیارد تومان هفته سوم آبان 28429 میلیارد تومان
هفته چهارم آبان 84128 میلیارد تومان هفته چهارم آبان 56775 میلیارد تومان
هفته اول آذر 117223 میلیارد تومان هفته اول آذر 91555 میلیارد تومان
هفته دوم آذر 122942 میلیارد تومان هفته دوم آذر 99901 میلیارد تومان
هفته سوم آذر 115761 میلیارد تومان هفته سوم آذر 95801 میلیارد تومان
جمع کل از ابتدای سال 2875095 میلیارد تومان جمع کل از ابتدای سال 2577775 میلیارد تومان