زمین ، طلا شد!!

1399/09/22
کارشناس مالیبان 1113

گران ترین زمین های مسکونی برای ساخت و ساز یا سرمایه گذاری روی کلنگی ها در منطقه یک تهران جای گرفته است. اما این زمین ها بعید است در سال های آینده رشد قیمتی بیشتر از زمین های مناطق دیگر شهر پیدا کند!

این احتمال از آنجایی مطرح است که در سال های جهش قیمت زمین و مسکن، قیمت املاک شمالی شهر رشد زیادتری نسبت به املاک مناطق پایین شهر پیدا کرد. برای همین هست که نسبت قیمت زمین های شمال شهر به جنوب عدد 7 برابری را نشان می دهد. این در حالی است که نسبت قیمت خانه های شمال شهر تهران (گران ترین قیمت میانگین) به قیمت خانه های جنوبی عدد 5 برابری را نشان می دهد.

بنابراین حباب زمین بزرگ تر از حباب مسکن است.

در زیر قیمت میانگین زمین های مسکونی در تهران در فصل قبل براساس معاملات صورت گرفته آمده است:

   
منطقه قیمت هر مترمربع زمین برحسب میلیون تومان
1 77.6
2 70
3 78
4 47
5 36
6 56
7 33
8 32
9 19
10 19
11 19
12 16
13 27
14 23
15 14
16 15
17 13
18 11
19 12
20 8
21 16
22 23
کل 34.7