ارزش خالص در حسابداری بخش عمومی چیست؟

1399/08/04
میلاد کشوری

تعریف ارزش خالص ارزش خالص، عبارت از ارزش کل داراییها منهای ارزش کل بدهیهای واحد گزارشگر است. تعریف دارایي و بدهی از ویژگیهای ذاتی آنها ناشی می‌شود، اما تعاریف مربوط به ارزش خالص، درآمد و هزینه‌، برگرفته از تعریف دارايی و بدهی است. از ‌این رو، در ارزیابی این‌ که چه اقلامی مطابق با تعریف ارزش خالص، درآمد و هزینه هستند، باید به تعریف دارایی و بدهی مراجعه کرد.