درآمدها در حسابداری بخش عمومی چیست؟

1399/08/04
میلاد کشوری

درآمد در حسابداری بخش عمومی عبارت است از افزايش در داراييها، كاهش در بدهيها، يا تركيبي از هر دو كه منجر به افزایش ارزش خالص طی دوره می‌شود.

تعريف درآمد، تنها وجود یا عدم وجود اين عنصر را مورد توجه قرار می‌دهد و نحوه اندازه‌گیری و زمان شناسایی آن را مدنظر قرار نمی‌دهد.