استاندارد های بخش عمومی حسابداری

استاندارد های بخش عمومی حسابداری

maliban
در تاریخ 10 آگوست 2019

استاندارد بخش عمومی شماره 1 اینجا کلیک کنید استاندارد بخش عمومی شماره 2 اینجا کلیک کنید استاندارد بخش عمومی شماره 3 اینجا کلیک کنید استاندارد بخش عمومی شماره 4 اینجا کلیک کنید استاندارد بخش عمومی شماره 5 اینجا کلیک کنید استاندارد بخش عمومی شماره 6 اینجا کلیک کنید استاندارد بخش عمومی شماره 7 اینجا کلیک کنید استاندارد بخش عمومی شماره 8 اینجا کلیک کنید استاندارد بخش عمومی شماره 9 اینجا کلیک کنید مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی اینجا کلیک کنید مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی 2 اینجا کلیک کنید مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی 3 اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب
قوانین پنج ساله

قوانین پنج ساله

maliban
در تاریخ 10 آگوست 2019

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسط جمهوری اسلامی ایران اینجا کلیک کنید قانون احکام دائمی اینجا کلیک کنید قانون برنامه ششم اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب
قوانین عام در حسابداری

قوانین عام در حسابداری

maliban
در تاریخ 10 آگوست 2019

قانون اساسی اینجا کلیک کنید قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اینجا کلیک کنید قانون تامین اجتماعی اینجا کلیک کنید قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اینجا کلیک کنید قانون تجارت اینجا کلیک کنید قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اینجا کلیک کنید قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت اینجا کلیک کنید قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی در تامین نیازهای کشور اینجا کلیک کنید قانون رفع برخی از موارد تولید و سرمایه گذاری اینجا کلیک کنید قانون کار اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب