بارگذاری...
malibook
بیشترین خریدها
مشاهده همه
حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه
موضوعات بین رشته‌ای
مالی‌بوک
میزبان‌شما

مرجع کتاب، مقالات و جزوات حوزه بازارسرمایه و حسابداری در ایران

فناوری اطلاعات در بازار سرمایهسیستم‌های اطلاعاتی با رویکرد مدیریت مالی

80,000 تومان

موضوعات بین رشته‌ایمقدمه‌ای بر ریاضیات مالی- ویرایش سوم

80,000 تومان

مالی عمومینهادهای پولی و مالی

40,000 تومان

حقوق در بازار سرمایهاخلاق حرفه‌ای در بازارهای سرمایه

38,000 تومان

موضوعات بین رشته‌ایاقتصاد تروریسم

20,000 تومان

حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایهحسابداری برای مدیران؛ تفسیر اطلاعات حسابداری برای مدیران

90,000 تومان

حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایهرهنمود ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی توسط مدیریت

32,000 تومان

موضوعات بین رشته‌ایسلف و اوراق سلف، بررسی فقهی- اقتصادی

30,000 تومان

حالت شب