بارگذاری...
malibook
مالی‌بوک
میزبان‌شما

مرجع کتاب، مقالات و جزوات حوزه بازارسرمایه و حسابداری در ایران

موضوعات بین رشته‌ایمبانی اقتصاد و مالی رفتاری

120,000 تومان

موضوعات بین رشته‌ایمدیران پاسخگو

10,000 تومان

موضوعات بین رشته‌ایمدیریت جریان وجوه نقد(با رویکرد عملیاتی)

50,000 تومان

حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایهناحساب‌های یک حسابدار

20,000 تومان

مالی عمومیهمه چیز درباره سهام

50,000 تومان

فناوری اطلاعات در بازار سرمایهسیستم‌های اطلاعاتی با رویکرد مدیریت مالی

80,000 تومان

موضوعات بین رشته‌ایمقدمه‌ای بر ریاضیات مالی- ویرایش سوم

80,000 تومان

حالت شب